#محسن_سراجی

#رستم

توی کارهای سخت و ساده ، تیم ما تصویر تیمی است که برای راه رفتن ساخته نشده ، تیمی که با تمام توان مشغول دویدن هست تا شاید یک روز پاداش اعتقادش به دویدن رو بگیره. یک تیم جوان،سخت گیر، سخت کوش ،جون سخت و ماجراجو! 
بعضی وقت ها از خط پایان مدنظرمون رد شدیم اما دست از دویدن برنداشتیم، اگر خورشید تابیدن رو از یاد ببره! اون روز ماهم از دویدن دست می کشیم.

#بزرگترین_مجسمه_ایران
#آفرینش_و_توسعه_فضاهای_هنری_سراج
#شهربازی_الماس_شهر
#محسن_سراجی
.......
#rostam
In simple or hard works, our team is the picture of a team that is not built for simply walking, a team that is running with maximum effort so maybe one day it would get the prize it deserves for running. A young, disciplined, hard_working, die-hard and adventurous team.
Some times we get past our goals and yet we never stop running. We will only stop running when the sun forgets how to shine.
#IransGreatestStatue
#SarajsCreationAndExpansionOfArtisticSpaces
#AlmaseShahrAmusementPark
#mohsensaraji
Photos: hamid sobhani
#رستم

توی کارهای سخت و ساده ، تیم ما تصویر تیمی است که برای راه رفتن ساخته نشده ، تیمی که با تمام توان مشغول دویدن هست تا شاید یک روز پاداش اعتقادش به دویدن رو بگیره. یک تیم جوان،سخت گیر، سخت کوش ،جون سخت و ماجراجو!
بعضی وقت ها از خط پایان مدنظرمون رد شدیم اما دست از دویدن برنداشتیم، اگر خورشید تابیدن رو از یاد ببره! اون روز ماهم از دویدن دست می کشیم.

#بزرگترین_مجسمه_ایران
#آفرینش_و_توسعه_فضاهای_هنری_سراج
#شهربازی_الماس_شهر
#محسن_سراجی
.......
#rostam
In simple or hard works, our team is the picture of a team that is not built for simply walking, a team that is running with maximum effort so maybe one day it would get the prize it deserves for running. A young, disciplined, hard_working, die-hard and adventurous team.
Some times we get past our goals and yet we never stop running. We will only stop running when the sun forgets how to shine.
#IransGreatestStatue
#SarajsCreationAndExpansionOfArtisticSpaces
#AlmaseShahrAmusementPark
#mohsensaraji
Photos: hamid sobhani
#رستم

توی کارهای سخت و ساده ، تیم ما تصویر تیمی است که برای راه رفتن ساخته نشده ، تیمی که با تمام توان مشغول دویدن هست تا شاید یک روز پاداش اعتقادش به دویدن رو بگیره. یک تیم جوان،سخت گیر، سخت کوش ،جون سخت و ماجراجو! 
بعضی وقت ها از خط پایان مدنظرمون رد شدیم اما دست از دویدن برنداشتیم، اگر خورشید تابیدن رو از یاد ببره! اون روز ماهم از دویدن دست می کشیم.

#بزرگترین_مجسمه_ایران
#آفرینش_و_توسعه_فضاهای_هنری_سراج
#شهربازی_الماس_شهر
#محسن_سراجی
.......
#rostam
In simple or hard works, our team is the picture of a team that is not built for simply walking, a team that is running with maximum effort so maybe one day it would get the prize it deserves for running. A young, disciplined, hard_working, die-hard and adventurous team.
Some times we get past our goals and yet we never stop running. We will only stop running when the sun forgets how to shine.
#IransGreatestStatue
#SarajsCreationAndExpansionOfArtisticSpaces
#AlmaseShahrAmusementPark
#mohsensaraji
Photos: hamid sobhani
#رستم

توی کارهای سخت و ساده ، تیم ما تصویر تیمی است که برای راه رفتن ساخته نشده ، تیمی که با تمام توان مشغول دویدن هست تا شاید یک روز پاداش اعتقادش به دویدن رو بگیره. یک تیم جوان،سخت گیر، سخت کوش ،جون سخت و ماجراجو!
بعضی وقت ها از خط پایان مدنظرمون رد شدیم اما دست از دویدن برنداشتیم، اگر خورشید تابیدن رو از یاد ببره! اون روز ماهم از دویدن دست می کشیم.

#بزرگترین_مجسمه_ایران
#آفرینش_و_توسعه_فضاهای_هنری_سراج
#شهربازی_الماس_شهر
#محسن_سراجی
.......
#rostam
In simple or hard works, our team is the picture of a team that is not built for simply walking, a team that is running with maximum effort so maybe one day it would get the prize it deserves for running. A young, disciplined, hard_working, die-hard and adventurous team.
Some times we get past our goals and yet we never stop running. We will only stop running when the sun forgets how to shine.
#IransGreatestStatue
#SarajsCreationAndExpansionOfArtisticSpaces
#AlmaseShahrAmusementPark
#mohsensaraji
Photos: hamid sobhani