#فرانک_فروتن

نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی 
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی 
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی 
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی 
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نظرات هنرمندان و اساتید دانشگاه که تا امروز به تماشای نمایش "مثل خاراندن یک زخم" به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو نشسته اند.
.
تنها 9 اجرا باقی ست.
.

#علی_ژکان#سینما#کارگردان #ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه #مهدی_ربی#داستان#ناصر_آقایی #مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #تیاتر #تئاتر #تیوال
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#باربد_طولابی
#باربدطولابی
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
🔅🚫🔅نمایش: مثل خاراندن یک زخم. نویسنده و کارگردان #فرانک_فروتن 
ساعت 18 
عمارت نوفل لوشاتو 
تا ششم اردیبهشت ماه ۹۸
.
🔮نمایشی در خور توجه و نگرشی نو به سقط جنین و نسل جدید...
کاری از همکلاسی سابق در کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی - دانشگاه هنر و معماری خانم فرانک فروتن
🔅🚫🔅نمایش: مثل خاراندن یک زخم. نویسنده و کارگردان #فرانک_فروتن
ساعت 18
عمارت نوفل لوشاتو
تا ششم اردیبهشت ماه ۹۸
.
🔮نمایشی در خور توجه و نگرشی نو به سقط جنین و نسل جدید...
کاری از همکلاسی سابق در کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی - دانشگاه هنر و معماری خانم فرانک فروتن
محسن سراجی نویسنده و کارگردان، امروز به تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم می‌نشیند
ساعت ۱۸ عمارت نوفل‌لوشاتو
#مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #محسن_سراجی
محسن سراجی نویسنده و کارگردان، امروز به تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم می‌نشیند
ساعت ۱۸ عمارت نوفل‌لوشاتو
#مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #محسن_سراجی
#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
.
@hamed_nassaj_bokharaie 
@faranak.foroutan
صحبت های علی ژکان تهیه کننده و کارگردان سینما پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
#علی_ژکان#سینما#کارگردان #مادیان
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
صحبت های علی ژکان تهیه کننده و کارگردان سینما پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
#علی_ژکان#سینما#کارگردان #مادیان
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
صحبت های مهدی ربی داستان نویس و مدرس دانشگاه پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم
پ.ن : استاد ممنون از حضورتون 💐
#مهدی_ربی#داستان#داستان_نویس #نویسنده#نمایش#قصه#دانشگاه 
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater 
@mehdi.rabbi
صحبت های مهدی ربی داستان نویس و مدرس دانشگاه پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم
پ.ن : استاد ممنون از حضورتون 💐
#مهدی_ربی#داستان#داستان_نویس #نویسنده#نمایش#قصه#دانشگاه
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
@mehdi.rabbi
صحبت های دکتر ناصر آقایی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم در عمارت نوفل لوشاتو
پ.ن : استاد سپاس از حضورتون
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن#ناصر_آقایی#بازیگر #مثل_خاراندن_یک_زخم#اجرا#هنرپیشه
#تئاتر_خوب_ببینیم#نمایش #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#صحنه
#تهران_تماشا#هنر
@nofelloshato_theater
@aghainasser
صحبت های دکتر ناصر آقایی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم در عمارت نوفل لوشاتو
پ.ن : استاد سپاس از حضورتون
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن#ناصر_آقایی#بازیگر #مثل_خاراندن_یک_زخم#اجرا#هنرپیشه
#تئاتر_خوب_ببینیم#نمایش #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#صحنه
#تهران_تماشا#هنر
@nofelloshato_theater
@aghainasser
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان #فرانک_فروتن بازیگران سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار. 
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
خرید بلیط از سایت #تیوال 
عمارت نوفل لوشاتو تا ششم اردیبهشت ساعت هجده
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان #فرانک_فروتن بازیگران سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار.
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
خرید بلیط از سایت #تیوال
عمارت نوفل لوشاتو تا ششم اردیبهشت ساعت هجده
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
تا ششم اردیبهشت ماه در 
#عمارت_نمایشی_نوفل_لوشاتو به روی صحنه می رود. 
خرید بلیت از سایت تیوال
#
عکس ها از یاسمین احمدی
📷: @yasamin__ahmadii
#
#artist_net #art #theater #theaternews #theaterpictures #news #photography
#تئاتر #عکس_تئاتر #عکاسی_تئاتر #عکاسی_خبری_تئاتر #اخبارتئاتر #آرتیست_نت #نمایش 
#مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن
#تئاتر_خوب_ببینیم #پیشنهاد_تئاتر
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن
تا ششم اردیبهشت ماه در
#عمارت_نمایشی_نوفل_لوشاتو به روی صحنه می رود.
خرید بلیت از سایت تیوال
#
عکس ها از یاسمین احمدی
📷: @yasamin__ahmadii
#
#artist_net #art #theater #theaternews #theaterpictures #news #photography
#تئاتر #عکس_تئاتر #عکاسی_تئاتر #عکاسی_خبری_تئاتر #اخبارتئاتر #آرتیست_نت #نمایش
#مثل_خاراندن_یک_زخم #فرانک_فروتن
#تئاتر_خوب_ببینیم #پیشنهاد_تئاتر
.
نمایش "مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن"
.
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
.
بازیگران: حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین، سمیه قهرمانی، ریحانه یزدان یار
.
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
مدیر تولید: هادی پورابراهیمی
طراح گریم: زهره شکر گزار
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
طراح لباس: فرنیا احمدوند
منشی صحنه: بهار باقری
مدیر صحنه: حسن پردل
طراح پوستر: امیر جباری
روابط عمومی: شیرین صفایی
دستیاران صحنه: سیما خدایار، امیر فروتن
ترکیب صدا: امیرمحمد جعفری
آهنگساز: سپهر سراجی
.
عکاس: مهدی آزادبخت (هنرآنلاین)
.
📅 ۲۰ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت
⏰ ساعت: ۱۸:۰۰
📍 عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
.
💳 خرید بلیط : 
www.tiwall.com
.
@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
.
@arts.magazine
#مجله_هنر #مجله_آرت
#مثل_خاراندن_یک_زخم #مثل_خاراندن_یک_زخم_پس_از_خوب_شدن
#عمارت_نوف_‌لوشاتو #فرانک_فروتن
#تاتر #تیاتر #نمایش #تیوال #تئاتر_شهر #تئاتر #تهران #تئاترشهر #فیلم #سینما #آرت #تماشاخانه #هنرمندان #بزودی #هنر#بازیگر #کارگردان #خانه_هنرمندان #خانه_تئاتر #خانه_نمایش #خانه_سینما #theatre #theater #tiwall
.
نمایش "مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن"
.
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
.
بازیگران: حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین، سمیه قهرمانی، ریحانه یزدان یار
.
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
مدیر تولید: هادی پورابراهیمی
طراح گریم: زهره شکر گزار
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
طراح لباس: فرنیا احمدوند
منشی صحنه: بهار باقری
مدیر صحنه: حسن پردل
طراح پوستر: امیر جباری
روابط عمومی: شیرین صفایی
دستیاران صحنه: سیما خدایار، امیر فروتن
ترکیب صدا: امیرمحمد جعفری
آهنگساز: سپهر سراجی
.
عکاس: مهدی آزادبخت (هنرآنلاین)
.
📅 ۲۰ فروردین تا ۰۶ اردیبهشت
⏰ ساعت: ۱۸:۰۰
📍 عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
.
💳 خرید بلیط :
www.tiwall.com
.
@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
.
@arts.magazine
#مجله_هنر #مجله_آرت
#مثل_خاراندن_یک_زخم #مثل_خاراندن_یک_زخم_پس_از_خوب_شدن
#عمارت_نوف_‌لوشاتو #فرانک_فروتن
#تاتر #تیاتر #نمایش #تیوال #تئاتر_شهر #تئاتر #تهران #تئاترشهر #فیلم #سینما #آرت #تماشاخانه #هنرمندان #بزودی #هنر#بازیگر #کارگردان #خانه_هنرمندان #خانه_تئاتر #خانه_نمایش #خانه_سینما #theatre #theater #tiwall
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی بعد از دیدن نمایش (مثل خاراندن یک زخم)
.

این اثر نمایشی به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان فرانک فروتن / عمارت نوفل لوشاتو هر روز ساعت هجده/ خرید بلیط سایت تیوال
پ.ن : عکس ها مربوط به اجرای عکاسان و خبرنگاران 🙏
#عکس#عکاس#خبر#خبرنگاران #اجرا #عکاسی#نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم نویسنده و کارگردان فرانک فروتن / عمارت نوفل لوشاتو هر روز ساعت هجده/ خرید بلیط سایت تیوال
پ.ن : عکس ها مربوط به اجرای عکاسان و خبرنگاران 🙏
#عکس#عکاس#خبر#خبرنگاران #اجرا #عکاسی#نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس 
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan
@baharbagheri5051
#theater #photographer #vahid_mashayekhi
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan
@baharbagheri5051
#theater #photographer #vahid_mashayekhi
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس 
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan
@baharbagheri5051
@hamed_nassaj_bokharaie
#theater #photographer #vahid_mashayekhi
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan
@baharbagheri5051
@hamed_nassaj_bokharaie
#theater #photographer #vahid_mashayekhi
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس 
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan 
@somayeh.ghahremani
@baharbagheri5051
#theater #photographer #vahid_mashayekhi
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan
@somayeh.ghahremani
@baharbagheri5051
#theater #photographer #vahid_mashayekhi
.
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس 
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan 
@somayeh.ghahremani
#theatre #photographer #vahid_mashayekhi
.
.
نمایش مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان :
فرانک فروتن
عمارت نوفل لو شاتو
#نمایش #نویسنده #کارگردان #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #عمارت_نوفل_لوشاتو #عکس
#وحید_مشایخی
@faranak.foroutan
@somayeh.ghahremani
#theatre #photographer #vahid_mashayekhi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
.
شنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو اجرای ویژه عکاسان و خبرنگاران نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن می باشد.
.

نمایش (مثل خاراندن یک زخم) به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از امروز سه‌شنبه بیستم فروردین، ساعت ۱۸ اجرای عمومی ‌خود را در سالن ۲ عمارت نوفل لوشاتو به روی صحنه است.
.

فرانک فروتن پیش از این نمایش «ترس‌های کوچک من» را در تماشاخانه باران روی صحنه برده بود این بار نمایش «مثل خاراندن یک زخم» را با بازی سمیه قهرمانی، حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار با نگاهی نو به روابط سردرگم جامعه امروزی روی صحنه دارد.
.
.
@Sh.safaee1983
@NoofelLuchatou_Theater
.
.
#فرانک_فروتن
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران_تماشا
#تئاتر_نیوز
#تئاتر_تماشا
#فیلم_تماشا
#سینما
#تئاتر
.
.
@tehrantamasha
@theatrenews_
@theatretamasha
@filmtamasha
@barbodtoolabii
#barbodtoolabi
صحبت های دکتر ناظرزاده کرمانی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو.
بازیگران سمیه قهرمانی, حسین معدن نشین, حامد نساج بخارایی, ریحانه یزادن یار
پ.ن : لطفا ورق بزنید
#فرهاد_ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه#اجرا#صحنه
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#بازیگر#هنرپیشه#تهران#کرجیها#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
@tehrantamasha
صحبت های دکتر ناظرزاده کرمانی پس از تماشای نمایش مثل خاراندن یک زخم به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن در عمارت نوفل لوشاتو.
بازیگران سمیه قهرمانی, حسین معدن نشین, حامد نساج بخارایی, ریحانه یزادن یار
پ.ن : لطفا ورق بزنید
#فرهاد_ناظرزاده_کرمانی#دانشگاه#اجرا#صحنه
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#بازیگر#هنرپیشه#تهران#کرجیها#تهران_تماشا
@nofelloshato_theater
@tehrantamasha
.
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر امروز پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال 
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
.
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر امروز پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر فردا پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال 
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر فردا پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نویسنده_کارگردان :
#فرانک_فروتن 
#مجری_طرح :
#خانه_تاتر_البرز 
#بازیگران :#سمیه_قهرمانی #حسین_معدن_نشین #حامد_نساج_بخارایی #ریحانه_یزدان_یار 
#دستیار_کارگردان :
#جواد_پور_ابراهیمی 
#طراح_صحنه:
#سعید_معروف_پور

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس:
#فرنیا_احمدوند

#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_خوب_ببینیم#تئاتر_دغدغه_مند#بازیگر#خانه_تئاتر_البرز#تئاتر_بازها#تیوال

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم
. .
نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از ۲۰ فروردین لغایت ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۰۰ به مدت ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه در سالن شماره ۲ عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود. .
 حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین، سمیه قهرمانی و ریحانه یزدان یار بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از:
تهیه کننده: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تئاتر البرز
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
مدیر تولید: هادی پورابراهیمی
طراح گریم: زهره شکر گزار
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
طراح لباس: فرنیا احمدوند
منشی صحنه: بهار باقری
مدیر صحنه: حسن پردل
طراح پوستر: امیر جباری
روابط عمومی: شیرین صفایی
دستیاران صحنه: سیما خدایار، امیر فروتن
ترکیب صدا: امیرمحمد جعفری 
آهنگساز: سپهر سراجی . .
.
تهیه بلیط از سایت تیوال
www.tiwall.com
.
بهاء بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان
.

#فرانک_فروتن #سیما_خدایار #تیوال #نمایش_آنلاین #سپهر_سراجی #تئاتر_ببینیم #حامد_نساج_بخارایی #فرنیا_احمدوند #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #امیر_جباری #فرنیا_احمد_وند #تئاتر_خوب #حسین_معدن_نشین #شیرین_صفایی #بازیگر #سینما #حسن_پردل #فیلم #جواد_پورابراهیمی .
@fania.ahmadvand
@alborztheater_forum
@somayeh.ghahremani
@hoseinmanneshin
@faranak.foroutan
. .
نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن به نویسندگی و کارگردانی فرانک فروتن از ۲۰ فروردین لغایت ۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۰۰ به مدت ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه در سالن شماره ۲ عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود. .
 حامد نساج بخارایی، حسین معدن نشین، سمیه قهرمانی و ریحانه یزدان یار بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می پردازند.

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از:
تهیه کننده: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تئاتر البرز
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
مدیر تولید: هادی پورابراهیمی
طراح گریم: زهره شکر گزار
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
طراح لباس: فرنیا احمدوند
منشی صحنه: بهار باقری
مدیر صحنه: حسن پردل
طراح پوستر: امیر جباری
روابط عمومی: شیرین صفایی
دستیاران صحنه: سیما خدایار، امیر فروتن
ترکیب صدا: امیرمحمد جعفری 
آهنگساز: سپهر سراجی . .
.
تهیه بلیط از سایت تیوال
www.tiwall.com
.
بهاء بلیط: ۲۵,۰۰۰ تومان
.

#فرانک_فروتن #سیما_خدایار #تیوال #نمایش_آنلاین #سپهر_سراجی #تئاتر_ببینیم #حامد_نساج_بخارایی #فرنیا_احمدوند #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #امیر_جباری #فرنیا_احمد_وند #تئاتر_خوب #حسین_معدن_نشین #شیرین_صفایی #بازیگر #سینما #حسن_پردل #فیلم #جواد_پورابراهیمی .
@fania.ahmadvand
@alborztheater_forum
@somayeh.ghahremani
@hoseinmanneshin
@faranak.foroutan
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی استاد دانشگاه و محقق تئاتر فردا پنجشنبه بیست و دوم فروردین ماه ساعت هفده و سی زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال 
@tiwallgram

@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
#ناظرزاده_کرمانی #نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی استاد دانشگاه و محقق تئاتر فردا پنجشنبه بیست و دوم فروردین ماه ساعت هفده و سی زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل_خاراندن_یک_زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال
@tiwallgram

@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
#ناظرزاده_کرمانی #نمایش
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر فردا پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال 
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر فردا پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر فردا پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال 
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی مدرس و محقق تیاتر فردا پنجشنبه ۲۲فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ زنگ آیین افتتاح نمایش "مثل خاراندن یک زخم" را در عمارت نوفل‌لوشاتو به صدا در خواهد آورد
#مثل خاراندن یک زخم
نویسنده و کارگردان: فرانک فروتن
مجری طرح: خانه تیاتر البرز
بازیگران:
سمیه قهرمانی
حسین معدن‌نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدان‌یار
رزرو و خرید بلیط: سایت تیوال
@tiwallgram

@faranak.foroutan
@nofelloshato_theater
#فرانک_فروتن #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تیاتر_البرز #تیوال #تئاتر #پروفسور_فرهاد_ناظر_زاده_کرمانی
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نویسنده_کارگردان :
#فرانک_فروتن 
#مجری_طرح :
#خانه_تاتر_البرز 
#بازیگران:
#سمیه_قهرمانی #حسین_معدن_نشین #حامد_نساج_بخارایی #ریحانه_یزدان_یار 
#دستیار_کارگردان 
#جواد_پور_ابراهیمی

#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور

#طراح_لباس
فرنیا_احمد_وند

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#تاتر#تئاتر#تیاتر#عمارت_نوفل_لوشاتو#تئاتر_بازه#تئاتر_دغدغه_مند##تاتر#تئاتر#تیاتر#عمارت_نوفل_لوشاتو#تئاتر_بازه#تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر_خوب_ببینیم#تیوال
از بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو 
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
مثل خاراندن یک زخم هر روز ساعت هجده در عمارت نوفل لوشاتو. 
خرید بلیط با تخفیف از تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
مثل خاراندن یک زخم هر روز ساعت هجده در عمارت نوفل لوشاتو.
خرید بلیط با تخفیف از تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
نمایش مثل خاراندن یک زخم
بیستم فروردین لغایت ۶ اردیبهشت

عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۸
تهیه بلیت از تیوال
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #
نمایش مثل خاراندن یک زخم
بیستم فروردین لغایت ۶ اردیبهشت

عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۸
تهیه بلیت از تیوال
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
#حمایت_از_هنرمندان_شهرک_هیو
 @hoseinmadanneshin 
مثل خاراندن یک زخم از امشب با یاری خداوند متعال و یاری شما دوستان عزیز اجرا های خود را آغاز خواهد کرد.

#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
#heev #heevcity #هیوسیتی #حمایت_از_هنرمندان_شهرک_هیو #حمایت_از_استعدادهای_هیو
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
نمایش مثل خاراندن یک زخم. از امروز بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو. 
خرید بلیط از سایت تیوال. 40درصد تخفیف روز نخست
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
نمایش مثل خاراندن یک زخم. از امروز بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو.
خرید بلیط از سایت تیوال. 40درصد تخفیف روز نخست
https://www.tiwall.com/p/kharandan-zakhm
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
#تئاتر 
#تئاتر_دغدغه_مند 
#تئاتر_خوب_ببینیم 
#عمارت_نوفل_لوشاتو 
#کارگردان –#فرانک_فروتن
مثل خاراندن یک زخم از فردا شب با یاری خداوند متعال و یاری شما دوستان عزیز اجرا های خود را آغاز خواهد کرد.

#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نویسنده_کارگردان :
#فرانک_فروتن 
#مجری_طرح :
#خانه_تاتر_البرز 
#بازیگران :#سمیه_قهرمانی #حسین_معدن_نشین #حامد_نساج_بخارایی #ریحانه_یزدان_یار 
#دستیار_کارگردان :
#جواد_پور_ابراهیمی 
#طراح_صحنه:
#سعید_معروف_پور

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس:
#فرنیا_احمدوند

#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_خوب_ببینیم#تئاتر_دغدغه_مند#بازیگر#خانه_تئاتر_البرز#تئاتر_بازها#تیوال

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم
این تئاتر زیبا ودوست داشتنی رو به همه دوستان توصیه میکنم🌹🌹
@hadi_purebrahimi 
@javad_purebrahimi 
#تهران #تئاتر #هنر#ایران#حمایت_ازتئاتر #جوان #هنرمند
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
از بیستم فروردین ساعت هجده در عمارت نوفل لوشاتو 
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نویسنده_کارگردان:
#فرانک_فروتن 
#مجری_طرح 
#خانه_تاتر_البرز 
#بازیگران :#حسین_معدن_نشین #سمیه_قهرمانی #حامد_نساج_بخارایی #ریحانه_یزدان_یار 
#دستیار_کارگردان :
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_ صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه 
#سعید_معروف_پور 
#عمارت_نوفل_لوشاتو#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_خوب_ ببینیم#تئاتر_دغدغه_مند# بازیگری#بازیگری#خانه_تئاتر_البرز# تیوال

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
حضور شما باعث دلگرمی ماست 💜. .
#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
نمايش خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت ساعت ١٨ در عمارت نوفل لوشاتو #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت ساعت ١٨ در عمارت نوفل لوشاتو #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت عمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨ #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
نمايش مثل خاراندن يك زخم بيستم فروردين تا ششم ارديبهشت عمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨ #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز 
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران#تئاتر#تئاتر_بازها#هنرپیشه#اجرا #صحنه #تئاتر_دغدغه_مند
نمایش "مثل خاراندن یک زخم..."
#نويسنده و #کارگردان : #فرانک_فروتن
مجری طرح : #خانه_تئاتر_البرز
#بازيگران :
سمیه قهرمانی
حسین معدن نشین
حامد نساج بخارایی
ریحانه یزدانیار
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18
#عمارت_نوفل_لوشاتو
#تهران#تئاتر#تئاتر_بازها#هنرپیشه#اجرا #صحنه #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com
🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از: 
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
· 
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
نمایش "مثل خاراندن یک زخم" از 20 فروردین
·
کاری از گروه تئاترون ·
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: فرانک فروتن ·
بازیگران:
سمیه قهرمانی, حامد نساج بخارایی, حسین معدن نشین و ریحانه یزدان یار ·
📅 20 فروردین تا 6 اردیبهشت | ⏰18:00
مکان: عمارت نوفل لوشاتو
·
مجری طرح : خانه تئاتر البرز
·
عوامل نمایش عبارتند از:
دستیار کارگردان: جواد پورابراهیمی
·
مدیرتولید: هادی پورابراهیمی ·
طراح صحنه و نور: سعید معروف پور
·
طراح گریم: زهره شکرگزار ·
طراح لباس :فرنیا احمدوند
·
طراح پوستر: امیرجباری
·
آهنگساز: سپهر سراجی
·
ترکیب صدا: امیر محمدجعفری
·
مدیر صحنه:حسن پردل
·
منشی صحنه: بهار باقری
·
روابط عمومی شیرین صفایی
·
نوروصدا: سیما خدایار ·

اطلاعات بیشتر و خريد بليت: www.tiwall.com🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭
·
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#کارگردان #فرانک_فروتن 
#مجری_طرح :#خانه_تئاتر_البرز 
#بازیگران:#حسین_معدن_نشین#سمیه_قهرمانی#حامد_نساج_بخارایی#ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
:#جواد_پور_ابراهیمی 
#مدیر_صحنه:
#هادی_پور_ابراهیمی 
#طراح_صحنه:
#سعید_معروف_پور 
#طراح_لباس:
#فرنیا_احمدوند

#عمارت_نوفل_لوشاتو#خانه_تاتر_البرز#تاتر#تئاتر#تیاتر#تئاتر_بازها#تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر_خوب_ببیینبم#بازیگری#بازیگر#کارگردان

بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
آغاز پیش فروش بلیط های نمایش مثل خاراندن یک زخم.... در سایت تیوال. 
منتظر حضورتان هستیم💜💜. .
#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
#تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
از بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو ساعت هجده . منتظر حضور گرمتان هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند 
@nofelloshato_theater
از بیستم فروردین تا ششم اردیبهشت ماه در عمارت نوفل لوشاتو ساعت هجده . منتظر حضور گرمتان هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
@nofelloshato_theater
#مثل_خاراندن_یک_زخم 
#نويسنده –و#کارگردان 
#فرانک_فروتن 
#تئاتر_دغدغه_مند _

#با–#ما—#‌همراه #باشید
بيست فروردين تا ششم ادريبهشت درعمارت نوفل لوشاتو ساعت ١٨ #تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم...
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم..
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
.
مثل خاراندن یک زخم..
نويسنده و کارگردان : فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم ارديبهشت
ساعت 18 عمارت نوفل لوشاتو
منتظر حضور گرمتون هستیم
#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال
بیستم فروردین لغایت ۶ اردیبهشت

عمارت نوفل لوشاتو ساعت ۱۸

#تئاتر #تأتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم
#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند
#مثل_خاراندن_یک_زخم
#کارگردان 
#فرانک_فروتن
#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند  #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم 
عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸
مثل خاراندن یک زخم.....
نویسنده و کارگردان:فرانک فروتن 
بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت 
ساعت 18
عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم 
#تاتر #تئاتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #تئاتر_#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال#کارگردان #بازیگر
مثل خاراندن یک زخم.....
نویسنده و کارگردان:فرانک فروتن
بیستم فروردین لغایت ششم اردیبهشت
ساعت 18
عمارت نوفل لوشاتو
ما روی صحنه منتظر نگاهتون هستیم
#تاتر #تئاتر #تیاتر #فرانک_فروتن #مثل_خاراندن_یک_زخم #تئاتر_#تئاتر_خوب_ببینیم #عمارت_نوفل_لوشاتو #خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند #تیوال#کارگردان #بازیگر
منتظر حضور گرمتان هستیم 💜
#مثل_خاراندن_یک_زخم

#کارگردان 
#فرانک_فروتن

#مجری_طرح
#خانه_تئاتر_البرز

#بازیگران #حامد_نساج#حسین_معدن_نشین
#سمیه قهرمانی #ریحانه_یزدان_یار

#دستیار_کارگردان
#جواد_پور_ابراهیمی

#مدیر_صحنه
#هادی_پور_ابراهیمی

#طراح_لباس
#فرنیا_احمدوند 
#طراح_صحنه
#سعید_معروف_پور #عمارت_نوفل_لوشاتو
#خانه_تئاتر_البرز #تئاتر_بازها #تئاتر_دغدغه_مند#تئاتر #بازیگر
#بازیگری#تئاتر_خوب_ببینیم #تیوال

عمارت نوفل لوشاتو از ۲۰ فروردین تا ۶اردیبهشت ساعت ۱۸